We invest ourselves in making success happen

  • Team

  • Operating Partners

  • Advisors

Gopal Jain

Managing Partner

Ranjit Shah

Managing Partner

Imran Jafar

Managing Partner

Abhinav Jain

Partner

Himanshu Shah

Senior Director

Manoj Balan

Director Finance

Sridhar Ganesan

Chief People Officer

Rohit Razdan

Director

Sushane Chopra

Director

Dheeraj Devata

Senior Associate

Ranjit Shahani

Rajiv Wahi

Rajesh Dalal

Anita Belani

Shailesh Haribhakti

Prithvi Haldea

Shailendra Bhandari

Manish Sabharwal

Narayan Ramachandran

Sanjay Patel